วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

กำหนดการสอบปฏิบัติและมอบหมายงานวิชาองค์ประกอบศิลป์ภาพถ่าย

มอบหมายงานวิชาองค์ประกอบศิลป์ภาพถ่าย

1. ถ่ายภาพสถาปัตยกรรม หรือธรรมชาติ กำหนดสถานที่ พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ อุทธยานแห่งชาติ ฯลฯ ตามความเหมาะสมพิจารณารายบุคคล (3 ภาพ)

เกณฑ์การพิจารณา เนื้อหา สถานที่ สภาพทิศทางแสง อารมณ์ความรู้สึก ความคมชัด
โดยเลือกองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
- Infomal balance (บังคับ)/Fomal balance
- Rule of third
- Framing
- Foreground
- Texture/pattern
- หรือนักศึกษาเลือกองค์ประกอบอื่นๆตามความสนใจ

2. ถ่ายภาพบุคคล (3 ภาพ)
เกณฑ์การพิจารณา เนื้อหา การคัดเลือกบุคคล ท่าทาง เสื้อผ้า ฉากหลังสถานที่ ทิศทางแสง อารมณ์ความรู้สึก ความคมชัด

โดยเลือกองค์ประกอบต่างๆดังนี้
- Dept of field ชัดลึก/ชัดตื้น (บังคับทุกภาพ)
- Informal balance
- Rule of third

ส่งฟิลม์พร้อม contact sheet งานทั้ง 2 หัวข้อ เพื่อให้ผู้สอนเลือกภาพไม่เกินวันที่ 5 ก.พ. 53 ต้องมีลายเซ็นต์ อ.สุชีพ/อ. อนันต์กิจ เพื่อนำไปอัดขยายบนกระดาษ ขนาด 8 x 10" (ก่อนขยายให้อ.ผู้สอนเลือกภาพ และทุกภาพต้องผ่านการแก้ไขให้ได้คุณภาพการอัดขยายที่ได้มาตรฐาน) ส่งงานวันสุดท้าย 16-19 ก.พ.53 (ในเวลาเรียนของแต่ละ section lateได้ไม่เกิน 15 นาที พร้อมนำเสนอผลงานและแนวคิดของภาพในห้องเรียนทุกคนเพื่อนำไปแก้ไข กรณีไม่เข้า present ตามเวลาไม่มีสิทธิ์ส่งงานทุกกรณี) กรณีส่งงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตัดคะแนนวันละ 1 เกรด
การส่งงาน ส่งฟิลม์ contact sheet เพื่อดูการแก้ไขพัฒนาตามคำแนะนำ) สำหรับ contact sheet ต้องได้คุณภาพสภาพการฉายแสงที่เหมาะสมมีคุณภาพ เรียงฟิลม์ให้สวยงามตามลำดับการถ่ายไปในทิศทางเดียวกัน โดยงานทั้งหมดต้องส่งทั้งฟิลม์ทุกม้วน contact sheet ทุกใบ ภาพที่อัดขยาย 8 x 10" หัวข้อละ 3 ภาพ หรือตามคำแนะนำของผู้สอนหรือตามความเหมาะสม รวบรวมทั้งหมดใส่แฟ้มส่งภายในวันที่กำหนดข้างต้น เขียนชื่อ นามสกุล ID วิชา section ชื่ออ.ผู้สอน ติดรูปถ่ายของนักศึกษาไว้ด้านหน้า

นักศึกษานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่ายที่เรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ภาพถ่ายให้มาพบอ.สุชีพ ที่อาคาร 5 สาขาศิลปภาพถ่าย ห้อง 242/4 ด่วนภายในวันที่ 2 ก.พ.53 หลังจากนั้นควร drop เนื่องจากไม่เข้าชั้นเรียน สอบฏิบัติ และไม่ส่งงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น